Smluvní podmínky

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Provozovatel serveru je DAVAZ, spol. s r.o. 

Společnost vznikla v roce 1991, je certifikována dle ISO 9001:2000, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a eliminaci možných problémů a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou externí přepravní společnosti, zejména DPD, Česká Pošta, České dráhy, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu na úrovni kontaktních údajů, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení zásilky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost DAVAZ, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.


Všeobecné obchodní podmínky DAVAZ, spol. s r.o.

Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností DAVAZ, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“), pro každou objednávku potvrzenou závazně prodávajícím a pro každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, pokud prodávající a kupující nesjednají samostatnou písemnou smlouvou výslovně ujednání vyplývající z  těchto podmínek jinak. Veškeré ústní dohody mezi prodávajícím a kupujícím, jež by modifikovaly tyto podmínky jsou neplatné, pokud nejsou následně potvrzeny rovněž v podobě písemné smlouvy. Prodávající nepřejímá žádnou zodpovědnost za informace předané kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy, ať již jde o informace uvedené v popisu výrobku, cenících či obdobných dokumentech, nebo předané ústně, pokud tyto informace nejsou uvedeny v neodvolatelné písemné nabídce nebo v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím či v rámci uzavřené kupní smlouvy. Kdekoliv je v textu smlouvy použito termínu „písemně“, má se za to, že jde o dokument podepsaný smluvními stranami nebo odeslaný poštou nebo faxem. Dokumenty odeslané v elektronické podobě musí být pro svojí platnost následně doplněny též o písemné vyhotovení.

Výkresy, dokumentace a know-how´
Výkresy, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace předané kupujícímu z důvodu dodání výrobku (dále jen „výrobek“), zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, rozběhu, provozu a údržbě výrobku. Dále nesmí být ani kopírovány, reprodukovány, dále předávány, nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující i prodávající jsou současně povinni vzájemně respektovat své know-how, patenty, ochranné známky a veškerá další obdobná práva. Uvedené povinnosti platí i po ukončení smluvního vztahu.

Výroba výrobku podle specifikace kupujícího
V případech, kdy prodávající vyrábí podle specifikace kupujícího a proti prodávajícímu bude následně vznesena reklamace třetí strany na porušení jejího patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu veškeré ztráty a nahradí škody s tím spojené.

Dodání
Dodací podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem ČR. Dodávky jsou prováděny EXW, nesjednají-li smluvní strany výslovně jinak.

Balení
Náklady za obaly jsou, s výjimkou obalů vratných, zahrnuty v ceně výrobku.


Ceny
Prodávající je oprávněn upravit cenu zboží uvedenou v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě podle doby uskutečnění této dodávky, a to v souladu s provedenými úpravami všeobecného ceníku prodávajícího, pokud ke změnám ceníku dojde do doby uskutečnění dodávky, a to za podmínky, že nárůst nebo snížení sjednaných cen bude představovat 3 a více procent. Ceny uvedené prodávajícím se rozumí včetně standardního obalu a včetně případného cla a dovozní přirážky, avšak bez DPH, nákladů na montáž a bez dalších poplatků. Pokud dojde ke změně kurzu měny státu, ze kterého je výrobek dovážen v době mezi potvrzením závazné objednávky kupujícího nebo uzavřením kupní smlouvy a dodávkou výrobků, kde změna kurzu přesáhne 3%, je prodávající oprávněn cenu výrobků odpovídajícímu způsobem zvýšit nebo snížit.

Platba
Platby budou provedeny do 14 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím a na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu. Pokud kupující v uvedené době nezaplatí, je v prodlení a prodávajícímu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z každé jednotlivé neuhrazené platby až do zaplacení. Platby jsou prováděny bez dalších slev a kompenzací. Příkaz k úhradě nebo jiný druh potvrzení splnění závazku se nepovažuje za platbu, zaplacením se rozumí výhradně připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení delším než 3 měsíce po datu splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným kupujícímu. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu všech škod v této souvislosti mu vzniklých.

Výhrada vlastnického práva
Každý dodaný výrobek včetně obalu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení.

Dodací lhůta a zpoždění
Dodací lhůta je počítána ode dne, kdy prodávající závazně potvrdí objednávku nebo uzavře písemnou kupní smlouvu. Pokud prodávající předpokládá, že nebude schopen výrobek dodat v dodací lhůtě, musí o této skutečnosti kupujícího bezodkladně písemně informovat, přičemž v informaci uvede důvod a předpokládanou lhůtu, kdy lze dodávku očekávat. Pokud prodávající oznamovací povinnost nesplní, vzniká kupujícímu nárok na náhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z hodnoty zpožděné dodávky denně, až do řádného dodání. V případě zpoždění dodávky převyšujícího 3 měsíce a z důvodů, jenž jsou výhradně na straně prodávajícího, je kupující oprávněn písemným oznámením doručeným prodávajícímu odstoupit od smlouvy, a to pouze v té části, které se zpoždění týká. Prodávající nepřebírá žádnou další zodpovědnost za eventuální zpoždění dodávek a tak se výslovně zprošťuje jakýchkoliv následků z důvodu zpoždění dodávek. Pokud dojde ke zpoždění dodávky z  důvodu konání nebo opomenutí na straně kupujícího, dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena vzhledem ke všem okolnostem. V takovém případě vzniká kupujícímu povinnost ihned o této skutečnosti písemně uvědomit prodávajícího s uvedením důvodu a pokud možno specifikovaným novým termínem převzetí. Nesjednají-li kupující s prodávajícím jinak a nejde o případ dle článku 15. podmínek, platí, že pokud nedojde k dodání výrobku z důvodu na straně kupujícího ke sjednanému datu, je kupující povinen provést úplnou platbu za dodání, jako by výrobek byl dodán. Prodávající po přijetí platby zajistí odpovídající skladování výrobků na nebezpečí a náklady kupujícího, kde na požádání a na náklad kupujícího zajistí prodávající též pojištění výrobku. Pokud kupující z  jakéhokoliv důvodu, za který prodávající nenese odpovědnost, nepřevezme výrobek v dohodnuté době, a jeho zpoždění přesahuje 30 dní a kupujícím nebyla provedena úhrada ceny výrobků, je prodávající oprávněn písemným oznámením odstoupit od smlouvy a nárokovat na kupujícím náhradu všech škod a ztrát vzniklých mu následkem nekonání kupujícího.


Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dle ustanovení § 455 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Odpovědnost za vady
Prodávající se zavazuje bezplatně opravit nebo vyměnit dodané výrobky nebo části, které se následkem chybného materiálu nebo výroby staly nepoužitelnými, a to za předpokladu, že nepoužitelné výrobky nebo jejich části jsou bez nákladů prodávajícího a na nebezpečí kupujícího předány k přezkoumání a případné opravě nebo výměně, a to do 6 měsíců od počátku jejich používání, nebo nejvýše do jednoho roku ode dne dodání. Jiným způsobem prodávající nenese žádnou zodpovědnost za dodané výrobky a prodávající se tak výslovně zprošťuje veškerých jiných následků z důvodů vady. Prodávající nenese závazek náhrady přímých nebo nepřímých škod nebo ztrát z důvodu vady. U některých dodávaných výrobků je odpovědnost za vady prodloužena. Potom musí být samostatně písemně dohodnuta, případně přidána k výrobku jako záruční list. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na vady způsobené výrobku jeho nesprávným používání nebo okolnostmi výrobku nebezpečnými, vzniklými po předání výrobku kupujícímu. To se týká např. vad zapříčiněných nedostatečnou či chybnou údržbou nebo nesprávnou montáží do dílů kupujícího, změn provedených bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, oprav nesprávně provedených kupujícím, normálním opotřebením nebo znehodnocením. I v případě, kdy prodávající spolupracoval s kupujícím při výběru a konstrukci výrobku, nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z výběru výrobku nebo konstrukce výrobku, pokud se strany písemně výslovně nedohodnou, že prodávající nese odpovědnost v tomto smyslu.

Reklamační řízení
Kupující je povinen uplatnit písemnou reklamaci vady u prodávajícího nejdéle do 15ti dnů po projevení závady. Reklamace musí obsahovat popis projevu závady. Pokud je důvod k domněnce, že závada způsobí škodu, reklamace musí být uplatněna okamžitě. Jestliže kupující neuplatní reklamaci ve shora uvedené době, povinnost prodávajícího odstranit vady zaniká. Pokud kupující reklamoval vady a šetřením prodávajícího je zajištěno, že se nejedná o vady, za které je prodávající zodpovědný, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu všech nákladů způsobených mu reklamací. Kupující na vlastní náklady zajistí v rozsahu, který je nutný k opravě vady, demontáž a opětovnou montáž jiného zařízení než je výrobek. Reklamace kupujícího musí být prodávajícím vyřízena přijetím a poskytnutím náhrady nebo odmítnutím a vyúčtováním nákladů nejdéle do 30 dnů. Pokud prodávající v přiměřené době nesplní svoje povinnosti při odstranění vady, může jej kupující vyzvat písemným oznámením s určením konečné lhůty. Nesplněním povinnosti prodávajícího ani v této konečné lhůtě zakládá právo kupujícího odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

Odpovědnost za vlastnosti výrobku, které způsobují poškození
Prodávající nese odpovědnost za zranění osoby způsobené výrobkem pouze tehdy, je–li prokazatelné, že zranění bylo způsobeno záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo pracovníka prodávajícího. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobkem na movitém nebo nemovitém majetku. Prodávající není za žádných okolností odpovědný za nepřímé škody zapříčiněné vlastnostmi výrobku, způsobujícími poškození. Kupující je povinen omezit odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jako je vymezeno v tomto článku podmínek.


Platební neschopnost kupujícího
V případě, kdy prodávající nabude důvodnou domněnku, že kupující nesplní platební podmínky, je prodávající oprávněn vyžádat si bankovní záruku nebo jinou formu zajištění, schválenou prodávajícím, pozastavit dodávku výrobků, nebo odstoupit písemným oznámením od smlouvy.

Vyšší moc
Pokud následkem stávky nebo jiných okolností mimo působnost stran (např. požár, válka, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, rozsáhlé výpadky činnosti z důvodu živelních pohrom, nedostatečné nebo nesprávné dodávky od subdodavatele z důvodů zde uvedených, embarga, nebo nedostatku surovin, vody či energie), je možnost prodávajícího splnit dodávku nebo možnost kupujícího dodávku přijmout objektivně podstatně snížena, je druhá smluvní strana oprávněna posunout dodávku o dobu, po kterou tyto okolnosti stranám podstatně zhoršují možnost jednání dle smlouvy. Pokud tato doba překročí 6 měsíců, jsou strany oprávněny písemným oznámením odstoupit částečně nebo úplně od smlouvy s ohledem na dodávky, které měly v této době proběhnout. Okolnosti podle uvedeného ustanovení zprošťují jimi dotčenou stranu odpovědnosti pouze tehdy, nemohl–li být jejich vliv objektivně včas předvídán. Pokud je takový důvod na straně kupujícího, nahradí tento prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním a ochranou výrobku.

Rozhodné právo a rozhodování sporů
Smluvní vztahy mezi kupujícímu a prodávajícím se řídí zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, případně i dalších prováděcích předpisů České republiky.
Účastníci sjednávají, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.
Rozhodčí řízení bude vedeno jedním rozhodcem Mgr. Radkem Vondráčkem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Jánská 25. Řízení bude vedeno výhradně písemnou formou. 


Platnost a účinnost

 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DAVAZ, spol. s r.o. jsou platné a účinné ode dne 1.7.2005.


Kontakt

DAVAZ, spol.s r.o.

Revoluční 27,
751 17 Horní Moštěnice (u Přerova)
https://www.davaz.cz

Číslo účtu: 278082063/0300


581 250 015, 728 456 366, 581 250 019 (fax)ISO 9001
IČ: 43541364
DIČ: CZ43541364
www.sortiment.cz - Eshop s 250.000 položkami pro průmyslové a řemeslné zákazníky